ክፉት ደብዳበ ናይ IKRK ሓፈሻዊ ዳይረክተር Robert Mardini ከምኡውን ናይ DRK ዋና ዳይረክተር ስራ Christian Reuter

ሓበሬታ ናይቶም ዝደኸሙ ኣብ ዓለም ምጥቃም ነውሪ ኢዩ

እቲ ኣብዚ ቐረባ ግዜ ኣብ ልዕሊ 515,000 ሰራሕተኛታት ግብረ - ሰናይ ዝወረደ ብኢንተርነት እተፈነወ መጥቃዕቲ ንደቅሰብ ውርደት ከምኡውን ነቶም  ድሮ ብሰንኪ ውግእን ዕንወትን ዝሳቐዩ ዘስግእ ኢዩ ነይሩ።

ገለ ኻብዚ ኸኣ ብሰንኪ ግጭት ካብ ስድራቤተን እተፈልያ ኣዋልድ ፍልሰትን ባህርያዊ ዕንወትን ዝጠፍኣ ሰባትን ስድራቤተንን ከምኡውን እሱራት ኪጥቀሳ ይከኣላ። እዚ ሓበሬታ እዚ ኻብቶም ናይ ብሕቲ ሓበሬታኦም ናብ ሓደ ኣዝዩ ዜድልዮም ሰብኣዊ መራኸቢ ብሕድሪ ዝሃብዎም ኣብ መላእ ዓለም ዚርከቡ ሰባት እዩ መጺኡ።

ነዚ ሓላፍነት እዚ ኣፍኲስና ኣይወሰድናዮን። IKRK ሓደ መዓልቲ ሓበሬታና ዒላማ መጥቃዕቲ ኪኸውን ከም ዚኽእል ካብ ዚፈልጥ ነዊሕ ገይሩ እዩ። ናይ ብኢንተርነት ድሕንነት መጥቃዕቲ እናወሰኸ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብዚ ቐረባ ዓመታት እተፈላለየ ምምሕያሻት ገይርና ኢና ልዑል መለክዒታት ናይ ሓበሬታ ዕቝባን ስርዓታትን ንምርካብ ድማ ምስ እተረጋገጹ ብጾት ናባና ዓዪና ኢና።

ይኹን እምበር እዚ መጥቃዕቲ እዚ እዚ እዚ ኣገባብ እዚ ካብ እተራቐቐ ናይ ብኢንተርነት መስርሕ ነጻ ከም ዘይኰነ ኢዩ ዘርኢ። ልክዕ ከምቲ ግብረ - ሰናይ ሰራሕተኛታት ግዳይ ናይቲ ግጭት ክዀኑ ዘይብሎም ናይ ግብረ - ሰናይ ሓበሬታ እውን ክኽበርን ኣብ ግብረ - ሰናይ ጥራይ ክውዕልን ኣለዎ። 

ብኢንተርነት ዚፍኖ መጥቃዕቲ መኽሰብ ከም ዚስእን ወይ ሓበሬታ ክረዲት ካርድ ከም ዚግለጽ እዩ ዚሕብር። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዅነታት እዚ ሓበሬታ እዚ ነቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ እንተላይ ነቶም መገላግልቲ ዘይብሎም ቈልዑ ንምጕዳእ ክውዕል ይኽእል ኢዩ። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ንብሕታዊ ጕዳያቶምን ድሕንነቶምን መሰል ግብረ - ሰናይን ደገፍን ዝጥሕስ ኢዩ።

ብዘይካዚ እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ዓለምለኻዊ መራኸቢና ዝጠፍኡ ሰባት ንምርካብን ስድራ ቤታት እንደገና ንምሕባርን ዘለዎ ኽእለት ጸልይዎ እዩ። ኣብዚ ቐረባ ግዜ እሳተ-ጎመራ ምንታጕን ኣብታ ኣብ ፓሲፊክ እትርከብ ደሴት ቶንጋ ዘጋጠመ ሱናሚን ዜርኢ ኣብነት እዩ። ነቶም እተጨነቑ ስድራ ቤታትን ዝጠፍኡ ሰባትን ናይ ምሕጋዝ ዕማምና እናኸበደ ኢዩ ዝኸይድ ዘሎ። እዚ ኸኣ ኣብቲ ግጭት ዝበዝሖ ኸባቢታት ማለት ኣብ ኣፍጋኒስታን ካብ ዓመጻ ንዝሃድሙ ሰባት ንኣ. ዕዮ ምንዳይ እውን ዝውዕል ኢዩ።

ኣብዚ እዋን እዚ 60 ዝዀና ሃገራዊ ቐይሕ መስቀል ከምኡውን ቀይሕ ወቕቲ ዘለወን ሕብረተሰባት ነቲ ናብዚ ዓለምለኻዊ ስርዓት እዚ ዘእተውዎ ሓበሬታ ስለ ዘይረኽባኦ ብዛዕባ እቶም ካብ ግጭት ዕንወት ወይ ብርቱዕ ጥሜት ዝሃደሙ ስደተኛታት ዚገልጽ ጸብጻብ ኪረኽባ ኣይክእላን እየን። እቲ ዜሐጕስ ግና ኣብቲ መጥቃዕቲ ዋላ ሓንቲ ሓበሬታ ኣይተደምሰሰን። ጕጅለታትና ነዚ ኣገዳሲ ዕዮ እዚ ንኽንቅጽል ዜኽእለና ስርዓት መሰጋገሪ ኣብ ምቛም ይዓያ ኣለዋ።

ሎሚ ልዕሊ ዅሉ ዜጕሂ ዚገብረና ነገር እቶም ብብሕትናን ብምስጢርን ሓገዝና ዜድልዮም ሰባት ዝነበሮም ምትእምማን ምጥፋእ እዩ። ነቶም ሓበሬታ ኺረኽቡ ዚኽእሉ ሰባት እንሕብሮም መገድታት ነናዲ ኣብ መጻኢ ሓበሬታኦም ንምሕላው እንታይ ስጕምትታት ንወስድ ከም ዘለና ድማ ንገልጸሎም ኢና።

እዚ ፍጻመ እዚ ኣብዚ ቐረባ ዓመታት ሆስፒታላትን ግብረ - ሰናይ መሳለጥያታትን ኣደዳ መጥቃዕቲ ናይ ኢንተርነት ድሕንነት ኰይኖም ኣብ ዘለዉሉ ዘጨንቕ ኣንፈት ኢዩ ። ብኢንተርነት ዚፍኖ መጥቃዕቲ ኣብ ከም ፈረንሳስጳኛ ታይላንድ ሪፓብሊክ ቸክ ደቡብ ኣፍሪቃ ሕቡራት መንግስትታት  ኣመሪካ ዝኣመሰላ ሃገራት ንዚርከባ መሳለጥያታት ሕክምና ዜጥቅዕ እዩ ነይሩ ። ብሰንኪ እዚ መጥቃዕትታት እዚ መጥባሕቲ ናብ ካልእ ቦታ ኺደናጐን ነቐፍቲ ሕሙማት ናብ ካልእ ቦታታት ኪግዕዙን ኣለዎም። እቲ ዝወረደ መጥቃዕቲ ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ፈተናታት ንምምርማር ደንጒይዎ ኢዩ።

ብሓባር ኴንና ንገዛእ ርእስና ብንጹር ከነቐምጣ ኣሎና - ናይ ብኢንተርነት መስርሕን ኣብ ናይ ሕክምና መሳለጥያታት ዝወርድ መጥቃዕትን ናይ ግብረ - ሰናይ ሓበሬታን ውድባትን ሓደገኛን ተቐባልነት ዘይብሉን ዘይሕጋውን ኢዩ።

ምንቅስቓስ ቐይሕ መስቀል ከምኡውን ቀይሕ ሂላል ዝግበር ምንቅስቓስ ደቅሰብ ክህብዎ ዝኽእሉ ዝበለጸ ክኸውን ኢዩ ዝጽዕር። ነቶም ኣብ ዝኸፍአ ዅነታት ዘለዉ ሰባት ንሕግዞምን ክብረቶም ንዕቅቦምን ኢና። እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነቲ ዅላትና ወፈያ እንህበሉ ዘሎና ኣገዳሲ ዕዮ የበላሽዎ እዩ።

ነቶም ሓበሬታ እተቘርጸሎም ሰባት ከኣ ብዛዕባ እቲ ኣብ ህይወትኩም ዘጋጠመ ዘሰምብድ ፍጻመታት ብሕታዊ ሓበሬታን ዝርዝራትን ከም ዝነገርኩምና ንፈልጥ ኢና። ነቲ ኣብ መላእ ዓለም እነቕርቦ ኣገልግሎት ንምምላስ ዚከኣለና ንገብር ከም ዘለና ኽትፈልጡ ይግብኣኩም። ኣብ መጻኢ ብቐጻሊ ምእንቲ ኽንድግፍካ እምነትካ ንምድልዳል ዝከኣለና ዅሉ ኽንገብር ኢና።

Robert Mardini
ዋና ኣካያዲ ስራሕ
ኣህጉራዊ ኮሚተ ቐይሕ መስቀል

Christian Reuter
ዋና ኣካያዲ ስራሕ
Deutsches Rotes Kreuz e.V.

 

zum Anfang

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Inhalte. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Erfahren Sie mehr

OK