Flagge des IKRK
Sie befinden sich hier:

መጥቃዕቲ ሳይበር/ኢንተርነት ንኣህጉራዊ ሓበሬታ ምንዳይ ይጸልዎ

ሓበሬታ ንዝምልከተሎም

መልእኽቲ  ብኣርት. 34 መትከል ምክልኻል ብሕትነት (DS-GVO)

ኣብ 18/01/2022 ኣብ ሓደ ኣቅራቢ ማእከል መቀመሪ ናይ ኣህጉራዊ ኮሚተ ቐይሕ መስቀል (IKRK)መጥቃዕቲ ተረጋጊጹ ኔሩ። ከምዚ ኺበሃል ከሎ ካብ ቀይሕ መስቀል ወጻኢ ዘሎ ሰብ ነቲ ንኣገልግሎት ምንዳይ ተባሂሉ እተኸዘነ ሓበሬታ ምናልባት እውን ነቲ ሓበሬታኻ ኺረኽቦ ኽኢሉ ማለት እዩ።

እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ብምሉኡ ምንቅስቓስ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ሂላልን ከምኡውን ኣብ መንጎና ኣብ ቀይሕ መስቀል ጀርመን e.V. (DRK) ስንባደ ተላዒሉ። ምስ IKRK ብእተኻእለና መጠን ቀልጢፍና ነቲ ፍጻመ ንምንጻር ኣበርቲዕና ንጽዕር ከም ዘለና ኸነረጋግጸልኩም ንደሊ ኢና። ነዚ ኣጸጋሚ ዅነታት እዚ ብሓባር ብዝበለጸ መገዲ ምእንቲ ኽንዋጽኣሉ ንዅሉ እቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ሓበሬታ ንህበካ።

 • እንታይ ድዩ ተፈጺሙ፧

  እቲ ብኢንተርነት እተገብረ ግቡእን ክኢላታትን መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ መላእ ዓለም ንልዕሊ 515,000 ሰባት እተዋህበ ብሕታዊ ሓበሬታን ምስጢራዊ ሓበሬታን ዚጥሕስ እዩ ነይሩ። እቶም እተጐድኡ ሰባት እተፈላለዩ ስድራ ቤታት፣ ደለይቲ ሰባት፣ ዝተደለዩ ሰባት ከምኡውን ኣባላት ስድራቤቶም ከምኡውን ብብምንቅስቓስ ቐይሕ መስቀልን ቐይሕ ሂላልን ዚድገፉ ኻልኦት ሰባት እዮም።

  ናይ ጀርመን ቀይሕ መስቀል e.V. (ናይ ምንዳይ ኣገልግሎት DRK) ነቲ እተጐድአ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት ኣብ ከባቢኡ ስለ እተጠቕመሉን በቲ ናይ ድሕንነት ምጕዳል ፍትሒ ስለ እተተንከፈን እቲ ብኣኻ ዝመሓላለፍ ብሕታዊ ሓበሬታ በቶም መጥቃዕቲ ዝፍንዉ ሰባት ክርአ ይከኣል ኔሩ ኢልና ኽንሓስብ ኣሎና። ዝያዳ ዝርዝራዊ መርመራታት ይግበር ኣሎ። ይኹን እምበር እዚ ዘይተፈቕደ ኣጠቓቕማ እዚ ብፍላይ ንብሕታዊ ሓበሬታ ናይዚ ዝስዕብ ምድብ ከም ዝጸለዎ ጌርና ኢና እንሓስብ፥

  • ኣስማት፣ ጾታ፣ ዕለተ ልደት፣ ቦታታት ትውልዲ፣ ዜግነታት፣ ዓሌታት ናይ ዚደልዩ ሰባት ጥራይ ዘይኰነስ ብዛዕባ እተፈተሹ ሰባት ኣድራሻታት፣ ለኣኽቲ ከምኡውን ተቐበልቲ መልእኽትታት ቀይሕ መስቀል ዚገልጽ ሓበሬታ
  • ኣድራሻታት መንበሪ ጶስጣ፣ ቍጽሪ ተሌፎን፣ ኣድራሻታት ኢመይል ናይ ዝደልዩ ዘለው ሰባት፣ ኣድራሻታት ሰባት፣ ለኣኽትን ተቐበልትን ቀይሕ መስቀል ከምኡውን ናይ መወዳእታ ፍሉጥ ኣድራሻታት እዞም ተደልዮም ዘለው ሰባት፣
  • ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ እቲ ምንዳይ ዚግበረሉ ሰብን ኣብ መንጎ እቶም ዚደልይዎ ሰባትን ከምኡውን ኣብ መንጎ ለኣኽትን ተቐበልትን ቀይሕ መስቀል ዘሎ ርክብ ዚገልጽ ሓበሬታ።

  ነዚ ሓበሬታ እዚ ኸም ክፍሊ ሕቶኹም መጠን እኳ እንተ ኣካፈልኩምልና እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብቲ ዚምልከት ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት ኣትዩ ናባና ኣትዩ ኣሎ።

  ኣብ ርእሲ እዚውን ኣብ Trace the Face / Trace the Face – Kids ክትሳተፍ ፍቓደኛ እንተ ዄንካ ናይ ምንዳይን ምንዳይን ሰባት ስእሊ ብዘይ ፍቓድ ክርከብ ከም ዝኽእል ክንክልክሎ ኣይንኽእልን ኢና።

  እዚ ኸቢድ ናይ ውሕስነት ጥሕሰት እተፈጸመሉ ዕላማ ክሳብ ሕጂ ገና ኣይተፈልጠን። ብመሰረት እቲ ኣቐዲሙ ብዛዕባ እቲ ፍጻመ እተገብረ መጽናዕቲ እቲ እተጐድአ ሓበሬታ በቲ መጥቃዕቲ ኣይተቘጻጸረን ወይ ኣይተደምሰሰን ክበሃል ይከኣል ኢዩ። ኣብ ርእሲ እዚውን እቲ እተሰርቀ ሓበሬታ ድሮ ንህዝቢ ኸም እተዘርግሐ ወይ ንህዝቢ ኸም እተገልጸ ዝሕብር መርትዖ የለን። ይኹን እምበር እዚ ዅሉ ሕቶታት ብኽኢላታት ጸጥታ ኣይ.ቲ.(IT) ተወሳኺ ምርምር ንዚግበረሉን ብቐጻሊ ዚከታተልን እዩ።

 • ሳዕቤን እቲ መጥቃዕቲ እንታይ እዩ፧

  ናይ ምንዳይ ኣገልግሎት DRK ብሓንሳብ ምስቲ IKRK ከምኡውን  191 ካልኦት ሃገራዊ ቐይሕ መስቀል ከምኡውን ቀያሕቲ ሂላል ኻልኦት ሃገራት ነቶም ብዕጡቓት ግጭት ዕንወት በረራ ምግዓዝ ወይ ስደት ካብ ጐረባብቶም እተፈልዩ ሰባት ይድግፎም ኢዩ። ሳላ ምትሕብባር እዚ ኣህጉራዊ ኣገልግሎት ትራሲንግ ኣዝማድ ኣብ ምርካብ ንሓድሕደን ኣብ ምትእስሳር ከምኡውን ስድራ ቤታት እንደገና ኣብ ምሕባር ሓጊዝና  ኢና። ቀይሕ መስቀል ከምኡውን ቀያሕቲ ወቕቲ ምንቅስቓስ ነቶም ዝጠፍኡ ዓሰርተው ክልተ ሰባት መዓልቲ መዓልቲ ምስ ስድራቤቶም ንምሕባር ይሕግዝ ኢዩ። ከምዚ ዝኣመሰለ ብኢንተርነት ዚፍኖ መጥቃዕቲ ነዚ ኣገዳሲ ዕዮ እዚ ኣብ ሓደጋ እዩ ዜእትዎ።

  ነቲ ንስኻትኩምን ካልኦት ሓገዝ እትደልዩ ሰባትን ኣብ ኣህጉራዊ ምንዳይ ሕድሪ ኽትህቡና እትደልይዎ ሓበሬታ ምዕቋብ ልዕሊ ዅሉ ቐዳምነት ንህቦ ኢና። ስለዚ ኸኣ ኢና ነዚ ብሕታዊ ሓበሬታ እዚ ኣብ ምሓዝ ፍሉይ ናይ ኣኻይዳ መምርሒታት እንስዕብ ንኤለክትሮኒካዊ ስርዓታትና ድማ በቲ ብሉጽ ተክኖሎጂ ገይርና ብሳልሳይ ሰባት ከይተፈቕደልና ኽንሕልዎ እንጽዕር።

 • ኣብዚ ዅነታት እዚ እንታይ ኢና እንገብር፧

  እቲ መጥቃዕቲ ምስ ተፈልጠ ብኡንብኡ እቲ ናይታ IKRK ጕድኣት ዝወረዶ ኣገባብ ተዓጽወ እዚ ድማ ነቲ ሓበሬታ ብዘይ ፍቓድ ምእንቲ ኸይኣቱ ተባሂሉ ኢዩ። ሓደ ፍሉይ ኩባንያ ጸጥታ ኣይ.ቲ. ነቲ መጥቃዕቲ ኺምርምሮን ነቲ ኣብ መጻኢ ዚፍኖ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ንምጥፋእ ዚሕግዝ ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒታት ብዝያዳ ነቲ IKRK ኺድግፍን ተመዘዘ።

  ኣብ ርእሲ እዚ ከም ናይ ምንዳይ ኣገልግሎት DRK መጠን ብኡንብኡ ውሽጣዊ ስርዓታትና ኣጽኒዕና ኢና ንኣብነት ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ምንዳይ ኣገልግሎት DRK ሓበሬታ ተኣፋፊ ሓበሬታ ንምልኣኽ ከምኡውን ምስ ዘይተፈቕደ ኣጠቓቕማ ናይቲ IKRK ሓበሬታ ናብ ወጻኢ ካብ ምልኣኽ ብተወሳኺ ንከላኸሎ ነበርና። ናይ ናይ ምንዳይ ኣገልግሎት DRK ኣሰራርሓ ኣገልግሎት ትራሲንግ ንምርግጋጽ ተወሳኺ ምልክታ ክሳብ እንረክብ ነቲ ኣብ ዓውዲ ኣህጉራዊ ምንዳይ ዝርከብ ናይ ጀርመን ቀይሕ መስቀል ናይ ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ምጥቃም ክንቅጽል ኢና ኣብኡ ድማ ስርዓታት IKRK ኣብ ዘተኣማምን ሃዋህው ክሳብ ዝምለሰሉ ብዛዕባ መስርሕኩም ኣድላዪ ሓበሬታ ምርካብና ኽንቅጽል ኢና። 

  ስፍሓትን ጽልዋን እዚ መጥቃዕቲ እዚ ምሉእ ብምሉእ ስለ ዘይፍለጥ ነቲ ፍጻመ ኻብ ምምርማር ኣይከነቋርጽን ኢና ኣብ እተፈላለየ ዅነታትን ውልቀ-ሰባትን ኬስዕቦ ዚኽእል ሓደጋታትን ሳዕቤናትን ድማ ንግምግም ኢና። ኣብዚ እዋን እዚ መን ነዚ መጥቃዕቲ እዚ ተሓታቲ ኸም ዝዀነን እቲ እተሰርቀ ሓበሬታ ንምንታይ ዕላማ ኽንጥቀመሉ ኸም እንኽእልን ዚሕብር ሓበሬታ ስለ ዘይብልና ነቲ ንዓኻ ኼስዕበልካ ዚኽእል ሓደጋታት ምግምጋም ዝያዳ ኣጸጋሚ እዩ።

 • እንታይ ስጕምትታት ክትወስድ ትኽእል፧

  ስጕምቲ እኳ እንተ ወሰድና ግዳይ ምትላል ወይ ስርቂ መንነት ከም እትኸውን ክውገድ ስለ ዘይከኣል ነቲ ዝወረደ ጕድኣት ንምቍጽጻር እንታይ ስጕምትታት ክትወስድ ከም እትኽእል ገለ ሓበሬታ ኽንህበካ ንደሊ ኢና፦  

  • ካብ ናይ ፊሺንግ(Phishing) መጥቃዕቲ ተጠንቀቕ ማለት ካብ ሓደ እትፈልጦ ምንጪ ወይ ለኣኺ ዝመጸ ናይ ሓሶት መልእኽትታት እንድሕር ደኣ ትርእዩ ወይ ትቕበሉ ኮይንኩም። ንኣብነት ከምዚ ዝኣመሰለ መልእኽትታት ነቶም ተቐበልቲ ኣብ ሓደ ዘተሓታትት ወብ ሳይት ወይ ኣብ ተሌፎን ከም ስርቂ መንነት ዝኣመሰለ ገበን ንምፍጻም ዘይተፈቕደ ናይ ሕሳብ መሳርሒ ንምርካብ ወይ ኣብ ኮምፕዩተር ወይ ሞባይል ተሌፎን ናይቲ ተቐባሊ ተበላጺ ሶፍትዌር ንምትካል ናይ ብሕቲ ሓበሬታ ክነግሩ ዝሓትት ኢዩ። ካብኡስ ክትጥንቅቑ ኣለኩም።
  • ነቲ ዜተሓታትት መልእኽትታት ኣይትምልሰሉ ብሰንኪ ዘይተሓትተካ ኢ-መይል ድማ ዝዀነ ይኹን ብሕታዊ ሓበሬታ ኣይትግለጽ። ተጠራጢርካ እንተ ዄንካ ነዚ ሓበሬታ እዚ ኻባኻ ሓቲትና እንተ ዄንና ንምንጻር ብኽብረትካ ምስቲ ኣብ ቀረባኻ ዚርከብ ምኽሪ ናይ ምንዳይ ኣገልግሎት DRK ተራኸብ።
  • ካብ ቀይሕ መስቀል ናይ ብሕቲ ሓበሬታኻ ኽወሃበካ ዝሓትት ዘስግእ ኢ-መይል ወይ ብሞባይል ዚለኣኽ መልእኽቲ እንተ ተቐቢልካ ነቲ መልእኽቲ ብኡንብኡ ኣወግዶ ኣይትልእከሉ ወይ ኣይትካፈልዎ። ናይ ሓቂ ሎጎሪ ቐይሕ መስቀል ጀርመን ምዃኑ ኣረጋግጽ።
  • ብኽብረትካ ነዚ ሓበሬታ እዚ ንኣዝማድካ ኣመሓላልፈሎም ምስቶም ምስኦም ክሳብ እትራኸብ ድማ ምስ ሕቶኻ እተተሓሓዘ ብሕታዊ ሓበሬታ ዘካፈልካዮም ሰባት ተራኸብ።
  • ሓበሬታኻ ብዘይሕጋዊ መገዲ ኽትጥቀመሉ ኸም እትኽእል ንብሕታዊ ሃዋህውካ ንገሮ።
 • ተወሳኺ ሓበሬታ ኣበይ ክትረኽቡ ኢኹም፧

  ብዛዕባ ድሕረ-ባይታ እዚ ፍጻመ እዚ ዚገልጽ እዋናዊ ሓበሬታ ምስ ፈለጥና ብዛዕባ ሓደገኛ ዅነታት ብዝርዝር ክንፈልጥ እንተ ኽኢልና ብኡንብኡ ኣብቲ ኣብ ትሕቲ www.drk-suchdienst.de  ዚርከብ ናይ ምንዳይ ኣገልግሎት DRK ኽንህበካ ኢና።

  ነዚ ሕጂ ዘሎ ዅነታት ርኽበታትና ንምስዓብን ብምኽንያት እዚ ናይ ድሕንነት ምጕዳል ፍትሒ ተወሳኺ ስጕምትታት ንምፍላጥን ነቲ ወብ ሳይት ናይ ናይ ምንዳይ ኣገልግሎት DRK ተጠቐመሉ። ምስዚ ሕጂ ዘሎ ሓበሬታ ብምስምማዕ ንዕቝባኻን ንዕቝባ ኣዝማድካን ዚሕግዝ ሓሳባት ክንህበካ ኽኢልና ኢና።

  ምስዚ ኸቢድ ጥሕሰት እቲ እትህቦ ሓበሬታ እተተሓሓዘ ፍሉይ ሻቕሎት ወይ ሻቕሎት እንተ ኣልዩካ ናብቲ ዝቐረበኻ ማእከል ምኽሪ ናይ ምንዳይ ኣገልግሎት DRK ካብ ምርካብ ድሕር ኣይትበል። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጕዳይካ ኻብቲ ኣንጠልጢሉ ዘሎ ሓደጋታት ንምውጻእ ኣየናይ ተወሳኺ ስጕምትታት ክውሰድ ከም ዝኽእል ክንምርምር እንኽእለሉ እንኮ መገዲ እዚ ኢዩ። ምስዚ ዚመሳሰል ኣድራሻታት እንተ ዘይብልካ ኣብዚ ኸተናድዮ ትኽእል ኢኻ፦ >https:/www.drk-suchdienst.de/drk-suchdienst-in-ihrer-naehe/

  ብተወሳኺ እቲ ሓላፊ መከላኸሊ ሓበሬታ ናይ ምንዳይ ኣገልግሎት DRK ኣብ Datenschutz-Suchdienst(at)drk.de ብኢ-መይል ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።

መልእኽትና ናባኹም

ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣጸጋሚ ዅነታት ምሳኻትኩም ከም ዘለና ኸነረጋግጸልኩም ንደሊ ኢና። ብዛዕባ እቲ ኣብ ህይወትካ ዘጋጠመ ተኣፋፊ ፍጻመታት ብሕታዊ ሓበሬታን ዝርዝራትን ብሕድሪ ኸም ዝገበርካልና ንፈልጥ ኢና። ነዚ ሓላፍነት እዚ ኣፍኲስና ኣይንወስዶን ኢና። ምስ ምንቅስቓስ ቀይሕ መስቀልን ቀይሕ ሂላልን ብሓባር ኴንና ነቲ ኣብ መላእ ዓለም እንህቦም ኣገልግሎት ንምሃብ ዝከኣለና ዅሉ ንገብር ከም ዘለና ኽትፈልጥ ኣሎካ።

"ኣብ መጻኢ እውን ምእንቲ ኽንድግፍኩም እምነትኩም ንምድልዳል ዝከኣለና ዅሉ ኽንገብር ኢና።"

Robert Mardini፣ IKRK ምስ Christian Reuter፣ DRK

ነታ ኽፉት ደብዳበ ኣንብባ

zum Anfang

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung unserer Inhalte. Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen. Erfahren Sie mehr

OK